Wǔyíshān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Comments (0)

Wuyishan deep in western Fujian Province has it all. Beautiful rock outcroppings, a lovely river, and permiated by the luminousity of Daoist, Buddhist and Neo-Confucian temples.

 
 
Related Items:
Wuyi Mountain Vigil 武夷山中
 
Xiè Bǐngde 1226-1289 謝枋得
Xú Xiákè 1587-1641 徐霞客
 
Huìyuànsì 慧苑寺
Tiānyóuguān 天游觀
Wǔyígōng 武夷宮
Yǒnglèchánsì 永樂禪寺
Zhǐzhǐān 止止庵
 
Dàwángfēng 大王峰
Fújiàn 福建
Tiānyóufēng 天游峰