Luófúshān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Comments (0)

羅浮山 Luófúshān, the sixth Daoist Grotto Heaven, is an hour drive to the north of Huizhou, Guangdong Province. Here you will find the famous Chongxu Taoist Temple complex which is the Seventh Daoist Cave Heaven in China. It was established by Ge Hong (284-363) the famous Daoist of the Eastern Jin Dynasty (317-420). He came here to practice alchemy.

It is also said that the third Chan Buddhist patriarch Sengcan practiced here for three years. Like on many mountains in China Daoism and Buddhism have coexisited here. Even today, although Luofushan is most famous as a Daoist mountain, a five minute drive from the Chongxu temple is the impressive new Huashou Buddhist temple.

位於東江北岸,地跨博羅、增城、龍門三縣。羅浮山是道教名山,羅山,浮山之合稱,兩山相抱,羅山在南而偏西,浮山在北而偏東。羅山主峰飛雲頂,海拔1296米,與浮山主峰“上界三峰”成對峙之勢。全山有432座山峰,980處飛瀑幽泉,72條長溪,10多處洞壑,道書稱羅浮山為“第七洞天”又稱“第三十二泉源福地”。史書記載最早游覽此地是秦朝方士鄭安期和李少君,鄭安期被稱為開山之祖,東晉時期葛洪晚年赴廣州,止於此山著書煉丹,採藥行醫。現有沖虛觀、葛洪煉丹灶、洗藥池等等,羅浮山又稱東樵山,與廣州西樵山,丹霞山和鼎湖山併廣州四大名山。

Luófúshān
Wèiyú Dōngjiāng běiàn, dì kuà Bóluó, Zēngchéng, Lóngmén sān xiàn. Luófúshān shì Dàojiào míng shān, Fúshan zhī héchēng, liǎng shān xiāng bào, Luóshān zài nán ér piān xī, Fúshan zài běi ér piān dōng. Luóshan zhǔfēng Fēiyúndǐng, hǎibá 1296 mǐ, yǔ Fúshan zhǔfēng, Shàngjiè Sānfēng, chéngduìzhì zhī shì. Quán shān yǒu 432 zuò shānfēng, 980 chù fēi pùbù quán, 72 tiáo chángxī, 10 duō chù dònghè, Dào shū chēng Luófúshān wèi "Dìqī Dòngtiān" yòu chēng "Dìsānshíèr Quányuán Fúdì". Shǐshū jìzǎi zuì zǎo yóulǎn cǐdì shì Qín cháo fāngshì Zhèng Ānqī hé Lǐ Shǎojūn, Zhèng Ānqī bèi chēngwéi kal1 shān zhī zǔ, Dōng Jìn shíqī Ge Hóng wǎnnián fù Guǎngzhōu, zhǐ yúcǐ shān zhùshū liàndān, cǎoyào xíngyī. Xiānyǒu ChōngXūguān, Gé Hóng Liàndānzào, Xǐyàochí děngdeng, Luófúshān yòu chēng Dōng qiáoshān, yǔ Guǎngzhōu Xiqiaoshan, Dānxiáshan hé Dǐnghúshān bìng Guǎngzhou sìdàmíngshān.


 
 
Related Items:
Occasional Poem 6 of 10 本事詩 十首 (六)
 
Sū Shì (1036-1101) 蘇軾
Xú Xiákè 1587-1641 徐霞客
 
Chōngxū Gǔguān 沖虛古觀
Huáshǒusì 華首寺
Yuánmiàogùguān Luófúshān 元妙古觀羅浮(s
 
Guǎngdōng 廣東
Huìzhōu 惠州