Dōngshān Guìyáng


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Comments (0)

Soldier watching badminton game on site of former Dongshan Temple, on summit of Dongshan in Guiyang City, Guizhou Province.

 
 
Related Items:
East Mountain 東山
 
Lǐ Zhuān (Qīng) 李專(清)
 
Dōngshānsì Guìyáng 東山寺貴陽
 
Guìyáng 貴陽
Guìzhōu 貴州
Xiānréndòng, Guìyáng 仙人洞貴陽