Cāngshān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Comments (0)

Mountain chain running along the west shore of Erhai, Ear Lake, and towering over Dali Town in Yunnan.

 
 
Related Items:
Chóngshèngsì 崇聖寺
Gǎntōngsì 感通寺
Guānyīntáng 觀音塘
Jìzhàoān 寂照庵
Shéndū 神都
Shèngyuánsì 聖源寺
Tiānlóngsì 天龍寺
Zhōnghésì 中和寺
 
Dàlǐ 大理
Ěrhǎi 洱海
Húdiéquán 蝴蝶泉
Yuánshìzǔ PíngYúnnán Bēi 元世祖平雲南碑
Yúnnán 雲南
Zhōnghéfēng 中和峰