Qīxiáshān Shèshān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Comments (0)

View of Changjiang from peak of Sheshan.

 
 
Related Items:
A Record of My Trip to Mount She 攝山紀遊二首
Spring South of the River 江南春絕句
Spring South of The River 江南春
 
Yuán Hónɡdào 1568-1610 袁宏道
 
Qīxiásì Nánjīng 棲霞寺 南京
 
Gāo Qífēng Mù 高奇峰墓
Jiāngsū 江蘇
Lǐ Xiāngjūn Mù 李香君墓
Nánjīnɡ 南京
Qīxiásì Dàfó 棲霞寺大佛
Qīxiásì Shèlìtǎ 棲霞寺舍利塔