Zhōngguō


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

Olympic slogan: 同一個世界 同一個夢想 自由 One World One Dream, Freedom!

Photo is of the 北京國家體育場 Běijīng Guójiā Tǐyùchǎng or colloquially as the "Bird's Nest" 鸟巢. Built for the 2008 Olympics in Beijing.

中國年表 China Historical Timeline

炎 黃 子 孫 黃帝軒轅氏,姬姓 . 炎帝列山氏,姜姓 bc2697?-bc2208?
夏 Xia 2100 - 1600 BC
商 Shang 1600 - 1066 BC
周 Zhou 1066 - 221 BC
秦 Qin 221 - 206 BC
漢 Han 206 BC - 220 AD
西 漢 West Han 206 BC - 23
東 漢 East Han 25 - 220
三 國 San Guo (Three Kingdoms) 220 - 280
西 晉 West Jin 265 - 316
東 晉 East Jin 317 - 420
十 六 國 Sixteen Kingdoms 304 - 439
南 北 朝 South and North Dynasties 六 朝 Six Dynasties 420 - 581
南 朝 South Dynasties
宋 Song 420 - 479
齊 Qi 479 - 502
梁 Liang 502 - 557
陳 Chen 557 - 589
北 朝 North Dynasties
北 魏 North Wei 386 - 534
東 魏 East Wei 534 - 550
北 齊 North Qi 550 - 577
西 魏 West Wei 535 - 557
北 周 North Zhou 557 - 581
隋 Sui 581 - 618
唐 Tang 618 - 907
五 代 十 國 Five Dynasties and Ten Kingdoms 907 - 979
五 代 Five Dynasties 907 - 960
後 梁 Later Liang 907 - 923
後 唐 Later Tang 923 - 936
後 晉 Later Jin 936 - 946
後 漢 Later Han 947 - 950
後 周 Later Zhou 951 - 960
十 國 Ten Kingdoms 902 - 979
宋 Song
北 宋 North Song 960 - 1127
南 宋 South Song 1127 - 1279
遼 Liao 916 - 1125
西 夏 West Xia 1032 - 1227
金 Jin 1115 - 1234
元 Yuan 1260 - 1368
明 Ming 1368 - 1644
清 Qing 1644 - 1911
中 華 民 國 Republic of China 1912 -
中 華 人 民 共 和 國 People's Republic of China 1949 -

Chronology of Dynasties and Reign of Emperors
中國年表
炎 黃 子 孫 黃帝軒轅氏,姬姓 . 炎帝列山氏,姜姓 .

黃帝軒轅氏 Huangdi-Xuanyuan (bc2697?-bc2599?,計99年)
少昊金天氏 Shaohan-Jintian (bc2598?-bc2515?,計84年)
顓頊高陽氏 Zhuanxu-Gaoyang (bc2514?-bc2437?,計78年)
帝嚳高辛氏 Diku-Gaoxin (bc2436?-bc2367?,計70年)
帝摯高辛氏 Dizhi-Gaoxin (bc2366?-bc2358?,計9年)
唐堯 Tangyao (bc2357?-bc2258?,計100年)
虞舜 Yushun (bc2257?-bc2208?,計50年)

夏 Xia 2100 - 1600 BC
禹 Yu (8年)
啟 Qi (16年)
太康 Taikang (4年)
仲康 Zhongkang (7年)
相 Xiang (18年)
少康 Shaokang (21年)
杼 Zhu (17年)
芬 Fen (44年)
芒 Mang (58年)
泄 Xie (25年)
不降 Buxiang (59年)
扃 Jiong (18年)
廑 Jin (8年)
孔甲 Kongjia (9年)
昊 Hao (3年)
發 Fa (7年)
桀 Jie (31年)

商 Shang 1600 - 1066 BC

周 Zhou 1066 - 221 BC

西 周 Western Zhou 1066 - 771 BC
東 周 Eastern Zhou 770 - 256 BC
春 秋 Chun Qiu (Spring - Autumn) 770 - 476 BC (三家分晉始為戰國)
戰 國 Zhan Guo(Warring States) 475 - 221 BC

秦 Qin 221 - 206 BC

始 皇 嬴 政
二 世

漢 Han 206 BC - 220 AD

西 漢 West Han 206 BC - 23
1. 高 祖( 劉邦)
2. ( 呂 后)
3. 文 帝
4. 景 帝
5. 武 帝 徹
東 漢 East Han 25 - 220

1. 光 武 帝 秀
2. 孝 明 帝 庄
3. 孝 章 帝(火旦)
4. 孝 和 帝 肇
5. 孝 殤 帝 隆
6. 孝 安 帝 (示古)
7. 孝 少 帝(yi)
8. 孝 順 帝 保
9. 孝 沖 帝 炳
10. 孝 質 帝 (紋+贊)
11. 孝 恆 帝 志
12. 孝 靈 帝 宏
13. 少 帝 辯
14. 孝 獻 帝 協

三 國 San Guo (Three Kingdoms) 220 - 280
魏 Wei 220 - 265
曹 操
曹 丕
明 帝 曹
曹 芳
曹 髦
曹 奐
蜀 Shu 221 - 263
劉 備
劉 阿 斗
吳 Wu 222 - 280
孫 權

西 晉 West Jin 265 - 316
司 馬 炎

東 晉 East Jin 317 - 420

十 六 國 Sixteen Kingdoms 304 - 439

南 北 朝 South and North Dynasties 六 朝 Six Dynasties 420 - 581

南 朝 South Dynasties
宋 Song 420 - 479
齊 Qi 479 - 502
梁 Liang 502 - 557
陳 Chen 557 - 589
北 朝 North Dynasties
北 魏 North Wei 386 - 534
東 魏 East Wei 534 - 550
北 齊 North Qi 550 - 577
西 魏 West Wei 535 - 557
北 周 North Zhou 557 - 581

隋 Sui 581 - 618

文 帝 堅
煬 帝 廣

唐 Tang 618 - 907
1. 高 祖 淵 Gaozu [Li Yuan] 618 626
2. 太 宗 世 民 Taizong [Li Shimin] 627 649
3. 高 宗 治 Gaozong 650 683
4. 武 則 天( 周 ) Wu [Empress] 684 705
5. 睿 宗 Ruizong 710 712
6. 玄 宗 隆 基 Xuanzong 705 709
8. 肅 宗 Suzong 756 762
9. 代 宗 Daizong 763 779
10. 德 宗 Dezong 780 804
11. 順 宗 Shunzong 805 805
12. 憲 宗 Xianzong 806 820
13. 穆 宗 Muzong 821 824
14. 敬 宗 Jingzong 825 826
15. 文 宗 Wenzong 827 840
16. 武 宗 Wuzong 841 846
17. 宣 宗 Xuanzong 847 859
18. 懿 宗 Yizong 860 873
19. 僖 宗 Xizong 874 888
20. 昭 宗 Zhaozong 889 903
21. 哀 帝 Aidi 904 906

五 代 十 國 Five Dynasties and Ten Kingdoms 907 - 979

五 代 Five Dynasties 907 - 960
後 梁 Later Liang 907 - 923
後 唐 Later Tang 923 - 936
後 晉 Later Jin 936 - 946
後 漢 Later Han 947 - 950
後 周 Later Zhou 951 - 960
十 國 Ten Kingdoms 902 - 979

宋 Song

北 宋 North Song 960 - 1127
1. 太 祖 匡 胤 Taizu
2. 太 宗 光 義 Taizong
3. 真 宗 Zhengzong
4. 仁 宗 Renzong
5. 英 宗 Yingzong
6. 神 宗 Shenzong
7. 晢 宗 Zhezong
8. 徽 宗 佶 Huizong
9. 欽 宗 Qinzong
南 宋 South Song 1127 - 1279
1. Gaozong
2. Xiaozong
3. Guanzong
4. Ningzong
5. Lizong
6. Duzong
7. Gongdi
8. Duanzong
9. Modi

遼 Liao 916 - 1125

西 夏 West Xia 1032 - 1227

金 Jin 1115 - 1234

元 Yuan 1260 - 1368
太 祖 鐵 木 真 Taizu [Ghenghis Khan]
太 宗 窩 闊 臺 TaiZong []
1. 世 祖 忽 必 烈 順 帝 Shizu [Khubilai Khan] 1279 1294
2. 成 宗 鐵 穆 耳 Chengzong [Temur Oljeitu] 1295 1307
3. 武 宗 海 山 Wuzong [Khaishan] 1308 1311
4. 仁 宗 愛育黎拔力八達 Renzong [Ayurbadrabal] 1312 1320
5. 英 宗 Yingzong [Shoodbal] 1321 1323
6. 泰 定 帝 Taidingdi [Yesuntemur] 1324 1327
7. 天順帝 Tianshundi [Asugbal] 1328 1328
8. 文 宗 Wenzong [Tugtemur] 1328 1328
9. 明 宗 Mingzong [Hooshal] 1328 1328
10. 文 宗 圖 帖 木 耳 Wenzong [Tugtemur] 1329 1331
11. 宁 宗 懿 璘 質 班 Ningzong [Renqinbar] 1332 1332
12. 惠 宗(順帝) Shundi [Togontemur] 1333 1368


明 Ming 1368 - 1644
1. 洪 武 太祖 元璋 [Hongwu] Taizu [Zhu Yuanzhong] 1369 1398
2. 建 文 惠 帝 [Jianwen] Huidi 1399 1402
3. 永 樂 成 祖 [Yongle] Chengzu 1403 1424
4. 洪 熙 仁 宗 [Hongxi] Renzong 1425 1425
5. 宣 德 宣 宗 [Xuande] Xuanzong 1426 1435
6. 正 統 英 宗 [Zhentong] Yingzong 1436 1457
7. 景 泰 代 宗 [Jingtai] Daizong 1450 1456
8. 天 順 英 宗 [Tianshun] Yingzong 1457 1464
9. 成 化 憲 宗 [Chenghua] Xianzong 1465 1487
10. 弘 治 孝 宗 [Hongzhi] Xiaozong 1488 1505
11. 正 德 武 宗 [Zhengde] Wuzong 1506 1521
12. 嘉 靖 世 宗 [Jiajing] Shizong 1522 1566
13. 隆 慶 穆 宗 [Longqing] Muzong 1567 1572
14. 萬 曆 神 宗 [Wanli] Shenzong 1573 1619
15. 泰 昌 光 宗 [Taichang] Guangzong 1620 1620
16. 天 啟 熹 宗 [Tianqi] Xizong 1621 1627
17. 崇 禎 思 宗 [Chongzhen] Sizong 1628 1644

清 Qing 1644 - 1911

太 祖 愛新覺羅. 努爾哈赤
太 宗皇太極
順 治 世祖 福臨 [Shunzhi] (18) 1644-1661
康 熙 聖祖 玄燁 [Kangxi] (61) 1662-1772
雍 正 世宗 胤禛 [Yongzheng] (13) 1723-1735
乾 隆 高宗 弘曆 [Qianlong] (60) 1736-1795
嘉 慶 仁宗 顒琰 [Jiaqing] (25) 1796-1820
道 光 宣宗 旻寧 [Daoguang] (30) 1821-1850
咸 豐 文宗 奕 [Xianfeng] (11) 1850-1861
同 治 穆宗 載淳 (慈禧太后 ) [Tongzhi] (13) 1850-1861
光 緒 德宗 載湉 [Guangxu] (34) 1875-1908
宣 統 溥儀 溥儀 [Puyi] (3) 1908-1911

中 華 民 國 Republic of China 1912 -

中 華 人 民 共 和 國 People's Republic of China 1949 -

Chronology of Dynasties [BIG5] Thanks to China Page!
www.chinapage.com/history/dyna3.html
 
 
Related Items:
Damo Staring Down The Wall 面壁達摩
Nanning Prison 南寧獄
Occasional Poem 6 of 10 本事詩 十首 (六)
One Ripped Net 一目之羅
Qingming Festival 清明
Traveler's Inn 旅館
 
Saicho 767-822 最澄
Wēn Jiābǎo 1942 溫家寶