Yúnnán


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

View from Elephant Mountain in Lijiang toward the 玉龍雪山 Yulongxueshan, Jade Dragon Snow Mountain, obscured, as it often is, in billowing clouds.

 
 
Related Items:
Dian Lake Song (Two of Twelve) 滇海曲十二首(之二)
Moon Grasping Tower (1) 得月樓 (1)
Moon Grasping Tower (2) 得月樓 (2)
Mounting Stone Drum Mountain 登上戌石鼓山詩
Rising From Sickbed 病起
River Village 江邨
South of the River, North of the River, Ten Thousand Mountains 江南江北十萬山
Spring Outing Inspiration 春游即事
 
Guō Mòruò 1892-1978 郭沫若
Mù Gōng 1494-1553 木公
Sūn Ránwēng 1711-1773 孫髯翁
Yáng Shèn (Shēng Ān) 1488-1559 楊慎 (升庵)
 
Báimǎxuěshān 白馬雪山
Cāngshān 蒼山
Jīzúshān 雞足山
Méilǐxuěshān 梅里雪山
Shíbǎoshān 石寶山
Shígǔshān 石鼓山
xiàngshān 象山
Xīshān Kūnmíng 西山 昆明
Yùlóngxuěshān 玉龍雪山
 
Bǎoxiàngsì 寶相寺
Běiyuèmiào 北岳廟
Běnzǔmiào 本祖廟
Cáoxīsì 曹溪寺
Chóngshèngsì 崇聖寺
Dàbǎogōng 大寶宮
Dàbǎosì 大寶寺
Fēiláisì 飛來寺
Fúguósì 福國寺
Gǎntōngsì 感通寺
Guānyīngé Dàlǐ 觀音閣 大理
Guānyīntáng 觀音塘
Huátíngchánsì 華亭禪寺
Jiětuōlín 解脫林
Jīndǐngsì Jīzúshān 金頂寺 雞足山
Jìzhàoān 寂照庵
Lǎbasì 喇叭寺
Língquǎnān 靈泉庵
Lóngshéncí 龍神祠
Pǔjìsì Lìjiāng 普濟寺 麗江
Qióngzhúsì 筇竹寺
Sānqīngdiàn 三清殿
Sānqīnggé 三清閣
Sānxīngmiào 三星廟
Shéndū 神都
Shēng Ān Cí 升庵祠
Shèngyuánsì 聖源寺
Shígǔshānsì 石鼓山寺
Shízhōngsì 石鐘寺
Sōngzànlínsì 松贊林寺
Tàihuásì 太華寺
Tiānlóngsì 天龍寺
Tóngwǎdiàn 銅瓦殿
Wénfēngsì 文峰寺
Xìngjiāosì Shāxī 興教寺沙溪
Xú Xiákè Jìniànguǎn 徐霞客紀念館
Yuántōngchánsì 圓通禪寺
Yùfēngsì 玉峰寺
Zhǐyúnsì 指雲寺
Zhōnghésì 中和寺
Zhùshèngsì 祝聖寺