Qīxiásì Dàfó


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

Big Buddha in cave behind the Qixiasi on Qixiashan, Sheshan, in Nanjing.

 
 
Related Items:
A Record of My Trip to Mount She 攝山紀遊二首
 
Yuán Hónɡdào 1568-1610 袁宏道
 
Qīxiáshān Shèshān 棲霞山 攝山
 
Qīxiásì Nánjīng 棲霞寺 南京
 
Jiāngsū 江蘇
Nánjīnɡ 南京
Qīxiásì Shèlìtǎ 棲霞寺舍利塔