Fújiàn


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Fishing boats moored off Mazudao (Mazumiao).

 
 
Related Items:
Hanshan 寒山
Laozi Says 老子說
Sailing Past a Dismal Shoal 過黯淡灘
Sound of Surf On Pine Path 松徑濤聲
Spending the Night at Yunmen Temple Pavillion 宿雲門寺閣
Wuyi Mountain Vigil 武夷山中
 
Chéng Shùnzé 1663-1734 程順則
Xiè Bǐngde 1226-1289 謝枋得
Xuě Fēng (Yìcún) 822-908 雪峰 ( 義存)
Yì Yúchén (Ming) 益虞臣
Zhān Shíchuāng 詹 石 窗
 
Gǔshān Fúzhōu 鼓山福州
NánPǔtuóshān 南普陀山
Qīngyuánshān 清源山
Wǔyíshān 武夷山
Xuěfēngshān, Snow Mountain 雪峰山
 
Guǎnghuàsì 廣化寺
Huìyuànsì 慧苑寺
Kāiyuánsì Quánzhōu 開元 寺 泉州
Māzǔmiào 媽祖廟
Qīngjìngsì 清凈寺
Tiānyóuguān 天游觀
Wǔyígōng 武夷宮
Xuěfēngsì, Snow Peak Temple 雪峰寺
Yǒnglèchánsì 永樂禪寺
Yǒngquánsì 湧泉寺
Zhǐzhǐān 止止庵