Shānxī


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

 
 
Related Items:
A Painting Of A Rural Marriage Scene, Two Quatrains, No. 2 陳季常所蓄朱陳村嫁娶圖
Climbing White Stork Tower 登鸛雀樓
Mountain Recluse 山居雜詩
On Zhulinsi 題竹林寺
Parting With Monk Lingche 送靈澈
Seeking But Not Finding The Master 尋陰者不遇
Sending off Chan Master Xiaoben to Fayun 送小本禪師赴法雲
Spending the Night at Longxing Temple 宿龍興寺
Surprised by Autumn on the Fen 汾上驚秋
The Imperial Entourage on the Road from Dengfeng 扈從登封途中作
 
Lǐ Mèngyáng 1475-1531 李夢陽
Wáng Bó 650-676 王勃
Yuán Hàowèn 1190-1257 元好問
 
Běiyuè Héngshán 北岳恆山
Wǔtáishān, Five Terrace Mountain 五臺山
 
Báichùguān 白處觀
Bǎohuásì 寶華寺
Bìshānsì 碧山寺
Chóngshànsì 崇善寺
Chúnyánggōng 純陽宮
Dàiluódǐng 黛螺頂
Fǎléisì 法雷寺
Fēishíkū 飛石窟
Fóguāngsì Wǔtáishān 佛光寺 五台山
Guānhǎisì 觀海寺
Guānyīntái 觀音台
Huìxiānfǔ 會仙府
Jìncí 晉祠
Jīngésì 金閣寺
Jīnjiésì 金界寺
Jiǔtiāngōng 九天宮
Língyìngsì 靈應寺
Lóngquánsì 龍泉寺
Lóngwangmiào Héngshán 龍王廟 恆山
Mìmósì 秘磨寺
Pǔhuàsì 普化寺
Pǔjìsì Wǔtáishān 普濟寺五臺山
Pǔjiùsì 普救寺
Púsādǐng 菩薩頂
Qīngliángsì Wǔtáishān 清涼寺五臺山
Shàng Huáyánsì 上華嚴寺
Shànhuàsì 善化寺
Shòuníngsì 壽寧寺
Shuānglínsì 雙林寺
Shuāngtǎsì (Yongzuòsi) 雙塔寺(永祚寺)
Shúxiàngsì 殊象寺
Wángdìmiào 王帝廟
Wànghǎisì 望海寺
Wàngùsì 萬固寺
Xià Huáyánsì 下華嚴寺
Xiǎntōngsì 顯通寺
Xuánkōngsì 懸空寺
Xuánzhōngsì 玄中寺
Yǎnjiàosì 演教寺
Yǒngānsì Shānxī 永安寺 山西
Yuánjuésì 圓覺寺
Zhènguósì 鎮國寺
Zhúlínsì (Wǔtáishān) 竹林寺(五臺山)