Nánguān


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Pass in the Zhongnanshan, leading south from Xian (Changan).

 
 
Related Items:
Gazing Afar at Wuzhen Temple 遠看悟真寺
Sending Off (1) 送別 (1)
Sending Off (2) 送別 (2)
 
Wáng Wéi 701-761 王維
 
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shàng Wùzhēngǔsì 上悟真古寺
Shuǐlùān 水陸庵
 
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)