Léizhōu


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Audio is the tune 雷风夕照 Beifeng Xizhao, Thunder at Sundown.

 
 
Related Items:
Sending Zhang Sima Off to The South Seas 送翰林張司馬南海
 
Mǎ Yuán 馬援
Sū Shì (1036-1101) 蘇軾
 
Fúbōcí 伏波祠
Gāoshānsì 高山寺
Léizǔcí 雷祖祠
Tiānhòugōng 天後宮
Tiānnìngsì Léizhōu 天寧寺 雷州
Xiānqiáosì 仙橋寺
Zhēnwǔtáng 真武堂
 
Guǎngdōng 廣東