Tàizōngmù


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

唐太宗陵 TangTàizónglíng (李世民 Lǐ Shìmín) . First Tang Emperor Taizong's 599-649 (Li Shimin) tomb.

 
 
Related Items:
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)