Mǎwéipō


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

馬巍坡 Mǎwéipō, Lofty Horse Slope, where Emperor Xuan Zang of the Tang was forced to allow his beloved concubine Yang Guifei to be stangled in a small temple.

 
 
Related Items:
Mawei Slope 馬巍坡
Mawei Slope 馬巍坡
 
Yuán Méi 1716-1798 袁枚
Zhèng Tián 823-882 鄭畋
 
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)
Yáng Guìfei d.756 楊貴妃