Hǎinándǎo


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

Photo is of small fishing boat in the Haokou Harbor.

 
 
Related Items:
Climbing Yazhou Town Wall 登崖州城作
Daner 儋耳
Dongpo Gruel 東坡羹
Exiled to Yazhou 貶崖州
Letter To Ziyou From Beyond the Ocean 過海得子由書
Nocturnal Crossing, June 20, 1097 六月二十日夜渡海
Rainy Night at Jingxing Courtyard 夜雨宿凈行院
Tipsy Drunk Wobbling Home 被酒獨行
Visit to Li Ziyun 訪黎子云
 
Huìhóng d. 1128 慧洪
Lǐ Déyù 787-849 李德裕
Mǎ Yuán 馬援
Sū Shì (1036-1101) 蘇軾
 
Dōngpō Shūyuàn 東坡書院
Fúbōcí Hǎikǒu 伏波祠 海口
Wǔgōngsì 五公寺
Yùhuáng Yùfǔ 玉皇御府
 
Dānzhōu Dāněr 儋州 (儋耳)
Dōngpōjǐng Dānzhōu 東坡井儋州
Guānglāngān 桄榔庵
Hǎikǒu 海口
Hǎinán 海南
Hǎinándǎo 海南島
Sānyà 三亞
Tiānyá Hǎijiǎo 天涯海角