Kùchē (Ānxī)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

庫車Kùchē was the home of Kumarajiva, the great translator of Buddhist scriptures

 
 
Related Items:
Sending Yuan the Second Off To Anxi 送元二使安西
 
Jiūmāluóshí 343-413 鳩摩羅什
 
QīngzhēnDàsì Kùchē 清真大寺庫車
 
Kèzīěr Qiānfódòng 克孜尒千佛洞
Kézīěrgǎhā Fēngtái 克孜尒尕哈烽
Kézīěrgǎhā Qiānfódòng 克孜尒尕哈千
Sūbāshí 蘇巴什
Xīnjiāng 新疆