Bái Jūyì Mù


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Comments (0)

On 琵琶山 Pipashan, on the east bank of the 伊河 Yihe, at 龍門石窟 Longmen Shiku, Longmen Caves.

 
 
Related Items:
Thinking of the Past 思舊
 
Bái Jūyì 772-846 白居易
 
Xiāngshānsì 香山寺
 
Hénán 河南
Lóngmén Shíkū 龍門石窟
Luòyáng 洛陽