Chōngjiāng


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

Small tributary of the 金沙江 Jīnshājiāng, at 石鼓 Shígǔ, the First Bend of the Yangzhe.

 
 
Related Items:
Feelings on First Entering the Gorges 初入峽有感
 
Xiè Língyùn 385-433 謝靈運
 
Shígǔshān 石鼓山
 
Shígǔshānsì 石鼓山寺
 
Chángjiāng Dìyīwān 長江第一灣
Lìjiāng 麗江
Tiěchōngqiáo 鐵冲江
Yúnnán 雲南