Yíhéyuán Summer Palace


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 

Slideshow  Timeline  Timemap  Comments (0)

The Qing Dynasty Summer Palace in the foothills of the Western Hills, 20km from downtown Beijing.

 
 
Related Items:
Cixi, Xiānhuánghòu 先皇後
 
Wànshòushān 萬壽山
Yúquánshān 玉泉山
 
Bìhuìhǎi 碧慧海
Lóngwangmiào 龍王廟
Pǎiyúndiàn 掎雲殿
Zhìhuìhǎi 智慧海
 
Běijīng 北京