Bell Mountain Evening Moon


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Bell Mountain Evening Moon
        Su Shi 1036-1101

Ten thousand ravines
        thousands of cliffs
                night not yet spent,
Pines and my white hair
        share green moonlight.
In this celestial place
        not a single human voice,
Who burns cypress incense
        in heaven's golden palace?

 
Zhōngshān Yèyuè
Sū Shì 1036-1101

Wàn hè qiān yán yè wèi yāng,
Yuè huá sōng sè gòng cāng cāng.
Shàng fāng yǐ jué wú rén yǔ,
Jīn diàn shuí fén bǎi zǐ xiāng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: