Autumn Vista


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Yellow River crossing, just south of Baotou, Inner Mongolia

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Autumn Vista
        Li Mengyang 1475-1531

Yellow River coils around
        Han Dynasty wall,
Over the river
        in the autumn wind
                wild geese retreat.
Nomad soldiers cross the trenches
        pusue on wild horse,
The general pulls an arrow from his scabard
        shoots the Heavenly Wolf.
By the old river crossing
        flying chariots
                lost in yellow dust,
A white moon
        hangs crooked
                over a cold battle field.
It is said in Shuofang
        are many brave wise men,
But now
        who is our Guo Fenyang?
 
Qiū Wàng
Lǐ Mèngyáng 1475-1531

Huánghé shuǐ rào Hàn biān qiáng,
Hé shàng qiū fēng yàn jǐ háng.
Kè zǐ guò háo zhuī yě mǎ,
Jiāng jūn tāo jiàn shè tiān láng.
Huáng chén gǔ dù mí fēi wǎn,
Bái yuè héng kōng lěng zhàn chǎng.
Wén dào Shuò fāng duō yǒng lüè,
Zhǐ jīn shuí shì Guoq Fén yáng.

 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
朔方 Shuofang refers generally to the north, but more specifically to an area in Inner Mongolia near the city of 包头 Baotou
  

 
 
Related Items:
Bāotóu 包頭
Huánghéqiāo Bāotóu 黃河橋包頭
Nèimēnggǔ Inner Mongolia 內蒙古