Visiting Temple of Accumulated Fragrance


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The only pool to be found on the grounds of the Xiangjisi.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Visiting Temple of Accumulated Fragrance
        Wang Wei 701-761

Where is Gathered Fragrance Temple?
Lost among cloudy peaks.
In ancient forest no human path,
Bell sounds deep in the mountains.
A stream scrapes over sharp rocks,
Sunlight chills green pines.
By an empty twisted pool at twilight,
Meditation purges poisonous dragons.
 
Guo Xiangjisi;过香积寺;
Bùzhī Xiāngjīsì, Shù lǐ rù yún fēng,
Gǔ mù wú rén jìng, Shēn shān héchù zhōng,
Quān shēng yàn wēi shí,Rì sè lěng qīngsōng,
Bómù kōng tán qū, Ān Chán zhì dú lóng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Xiāngjīsì 香積寺
 
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)
Xiāngjīsìtǎ 香積寺塔