Mountain Hermitage


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Remains of Hanshan's 五乳寺 Five Breast Temple kitchen

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

憨山德清滿

Mountain Hermitage
        Hanshan Deqing

Midnight
        sit alone in meditation.
Poke cold exhausted ashes
        fire dead,
Suddenly
        from outside
                   echo of bell gong,
One sound
        clear, clean
                fills frosty sky.
 
Shān Jū
Yè shēn dú zuò shì kū chán,
Bō jìn hán huī huǒ bù rán.
Hū tīng lóu tóu zhōng qìng fā,
Yī shēng qīng yùn mǎn shuāng tiān.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Wǔrǔfēng 五乳峰
 
Wǔrǔsì 五乳寺
 
Jiāngxī 江西