Flower Seed Sequence (5)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Altar at 五袓寺 Wuzusi, 湖北 Hubei

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Flower Seed Sequence (5)
        Hongren 602-675, 

Have courage, come plant seeds!
For the soil is fertile..
If no passion, no seeds,
If no compassion, no offspring. 
 
Huāzhǒng Wǔliánchuàn
Hóngrěn 602-675

Yǒu Zhǒng lǎi bù zhǒng
Yīn dì guǒ hái shēng
Wú qíng yì wú zhǒng
Wú qíng yì wú shēng
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Dōngshān Huángméi 東山 黃梅
 
Wúzǔsì 五祖寺
 
Húběi 湖北