Visiting DaiTianshan But Daoshi Not There


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Alpine Stream on 天山 Tianshan, 新疆 Xinjiang

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Visiting DaiTianshan But Daoshi Not There
        Li Bai

Dog's bark joins stream sounds,
Dense rain drenches peach blossoms;
In deep woods glimpses of Deer,
By the stream no sound of noon bells.
Wild bamboo parts blue haze,
Cliffside spring falls from jade peak;
No one knows where you've gone,
Sadly I lean against the pines,
 
Fǎng DàiTiānshān Dàoshi Bù Yù
Guǎnfèi shuǐ shēng zhōng,
Táohuā dài yǔ nóng:
Shù shēn shí jiàn lù,
Xī wǔ bù wén zhōng.
Yě zhú fēn qīng ǎi,
Fēiquán guà bì fēng;
Wúr rén zhī suǒ qù,
Chóu yǐ liǎng sān sōng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Tiānshān 天山
 
Tiānchí 天池
Xīnjiāng 新疆