Sending Off (1)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


終南山 Zhongnanshan just south of 西安 Xian, 陜西 Shaanxi

Slideshow  Audio  Google Map  Timeline  Timemap  Graphic Mode  Comments (0)

(1)

王維Sending Off (1)
       Wang Wei

Dismounting, I offer you wine,
Asking, what has happened?
You say it can't be helped,
Exiled to south mountain border.
Go then! No more questions,
White clouds without limit.... forever.
 
Sòngbié (1)
Xià mǎ yǐn jūn jiǔ,
Wèn jūn hé suǒ zhi?
Jún yán bù déyì,
Guī wò nán shān chuí.
Dàn qù mò fù wèn,
Bái yún wújìn shí.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
Audio is "Leavin' On Your Mind" sung by Patsy Cline.

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Shàng Wùzhēngǔsì 上悟真古寺
 
Chángān 長安
Nánguān 南關
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)