Returning at Dusk to Deergate Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Returning at Dusk to Deergate Temple
        Meng Haoran 688-740

Sound of temple bell, scent of evening,�
Fishermen haggle noisely on the dock.
Marking my return to Deer Gate by boat
Tread sandy path to riverside village,
Moon over Deer Gate riddles misty trees,
Suddenly arrive at Pang's hermitage.
By woodcutter's path,
        not so far,
                 but a remote spot,
Where only hermits watch dusk come and go.
 
Yè Guī Lùménshān
Shan̄ sì wū zhōng huà yǐ hūn,
Yú liáng dùtóu zhēng dù xuān.
Rén suí shā lù xiàngjiāng cūn,
Yǔ yì chéng zhōu guī Lùmén.
Lùmén yuè zhào kāi yān shù,
Hū dào páng gōng lóu yǐn chu.
Qiāo jīng fēiyáo cháng jìliáo,
Wēiyǒu yōurén yè lái qù.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lùménshān 鹿門山
 
Lùménsì 鹿門寺
 
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)