Remembering Meng Haoran On Trip to Xiangyang


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


On the trail from Han River to Lumenshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Remembering Meng Haoran On Trip to Xiangyang
        Bai Juyi 772-846

Mountains of Chu, endless green cliffs,
Waters of the Han ceaseless flow.
Together they merge elegantly
With Master Meng's writings.
Now in poor imitation of his work,
I reminisce at his hometown.
Refreshing breeze, no one to succeed him,
Darkening day, hovers over empty Xiangyang.
Gazing south to Deer Gate Hill,
Seem to sense the fragrance of his verse.
Ancient... hidden... I don't know where,
Clouds thick... trees old... hoary.�
 
Yóu Xiāngyáng Huái Mèng Hàorán
Chu shān bì yányán,
Hànshuǐ bí shangshang.
Xiùqi jiéchéng xiàng,
Mèngshì zhī wénzhāng.
Jīn wǒ fěng yíwén,
Sī rén zhì qí xiāng.
Qīngfēng wú rén jì,
Rìmù kōng Xiāngyáng.
Nán wàng Lùménshān,
Ǎi ruò yǒu yú fāng.
Jiù yǐn bù zhī chù,
Yún shēn shù cāngcāng.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Lùménshān 鹿門山
 
Hànjiāng 漢江
Húběi 湖北
Xiāngyáng; Xiāngfán 襄陽 (襄樊)