Return To Songshan


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Return To Songshan
         Wang Wei 699-759

Clear river ... a long narrow band,
Horse cart idles along ... xianxian.
Water flows like my thoughts,
Flocks of birds return with me.
Deserted village overlooks old ferry crossing,
Setting sun floods autumn mountains.
Songshan towers high in the distance,
Coming back, I shut my door on the world. 
 
Guī Sōngshān Zuò
Wáng Wéi 699-759

Qīng chuāndài cháng bó,
Chē mǎ qù xián xián.
Liú shuǐ rú yǒu yì,
Mù qín xiāng yǔ huán.
Huāng chéng lín gǔ dù,
Luò rì mǎn qiū shān.
Tiáo dì sōng gāo xià,
Guī lái qiě bì guān.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Sōngshān 嵩山
 
Shàolínsì 少林寺
 
Hénán 河南