Ascending Triple Gorges


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Outlook from peak of Shennufeng (Wushan)

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Ascending Triple Gorges
        Li Bo 699-762

Wu Mountain vamps blue sky,
Ba waters flow like silk.
Ba waters suddenly surge,
Heaven has no time to react.
Three dawns up to Yellow Buffalo,
Three dusks arrive very late.
On its own my hair turns thin as silk.     
 
Shàng Sānxiá
Lǐ Bó 699-762

Wūshān jiá qīng tian,
Bā shuǐ liú ruò zī.
Bā shuǐ hū kě jìn,
Qīngtiān wú dào shí.
Sān cháo shàng Huāng Niú,
Sān mù xíng tài chí.
Sān cháo yòu sān mù,
Bùjué bìn chéng sī.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
巴 Bā is ancient name for eastern Sichuan.

 
 
Related Items:
Shénnǔfēng (Wūshān) 神女峰 (巫山)
 
Huángniúmiào (Huánglíngmiào) 黃牛廟(黃陵廟)
 
Chóngqìng 重慶
Húběi 湖北
Qīngshi 青石