Night (2)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Cold moon through leafless limbs of 夔州 Kuizhou tree

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Night (2)
        Du Fu 712-770

Over sheer banks
        the wind's might moves,
In my chill room
        candle shadows shiver.
An alpine gibbon
        lodges beyond the frost,
A river bird
        flies deep into night.
I sit alone
        draw near my heroic sword,
I sind sadly
        sigh for my short robe.
Smoke and dust
        whirl about Heavenly Gate,
A white beard
        betrays my stalwart heart.
 
Yè (2)
Dù Fǔ 712-770

Jué àn fēng wēi dòng,
Hán fáng zhú yǐng wēi.
Lǐng yuán shuāng wài sù,
Jiāng niǎo yèshēn fēi.
Dúzuò qīn xióngjiàn,
Āigē tàn duǎn yī.
Yānchén rào chānghé,
Bái shōu zhuàng wéixīn.
 
Translator: David McCraw 譯者

Notes:
Written in about 766 when Dufu was existing in Guizhou in the Three gorges.

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Dú Fǔ Xīgé 杜甫西閣
Fèngjié Kuízhōu 奉節 夔州
Qútángguān (Kuímén) 瞿塘關 (夔門)
Qútángxiá 瞿塘峽