Crossing Ghost Gate Pass


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Ghost Gate Pass in Lang Son, NE Vietnam.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Crossing Ghost Gate Pass
        Nguyen De

Darkness and gloom fill the sky
         the smell of death abounds,
An old villiager points
         and says 
                  that is Ghost Gate Pass.
In the haze of mountain mists
         a thousand crags lie concealed,
From the choked cries 
         of flowing water
                 I feel a jolt of cold.
A new bridge of bamboo 
        opens the way for travelers,
An old temple encompassed by trees
        holds down the various peaks.
With my loyalty and trust at hand
        there is no worry 
        of dangerous obstacles ahead,
With a clear breeze 
        blowing through my sleeves
                I will go and return at will.
 
Guò Guǐménguān
Ruǎn De

Yīn yì téngkòng shāqì màn,
Cūn wēng zhǐ shì Guǐménguān.
Míméng lán sè qiān yán yǐn,
Wūyè quán shēng yī pài hán.
Zhújià xīn qiáo tōng kè jìng,
Shù hán gǔ miào zhèn qúnshān.
Zhàng wú zhōngxìn wú yí xiǎn,
Liǎng xiù fēng qīng rèn qù huán.
 
Translator: Liam Kelley 翻譯者

Notes:
From Liam Kelley's fascinating study of Vietnamese envoy poetry, Beyond the Bronze Pillars, Envoy Poetry And The Sino-Vietnamese Relationship, University of Hawaii Press, 2005

 
 
Related Items:
Guìménguān 鬼門關
Vietnam (Yuènán) 越南