Second Patriarch's Palace


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Taiqinggong at foot of Laoshan, Qingdao, Shandong.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Second Patriarch's Palace
        Qiu Chuji 1148-1227

Second Ancestor's Palace 
        pacifies the Eastern Sea,
Rules sagely
       by  three crest peak
               on the northern access.
Known as the sylph route
        on the border
                to the nether-world,
It's not for lay folks
        I forge this image.
 
Dàozǔèr Gōng
Qiū Chùjī 1148-1227

Dào zǔ èr gōng nán zhèn tú,
Wáng míng sān gù běi dāng tú.
Zhī shì wùwài xiān yóu jìng,
Bù xiàng rénjiān zuò huàtú.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Láoshān 嶗山
 
Tàiqīnggōng (Xiàqīnggōng) 太清宮 (下清宮
 
Qīngdǎo 青島
Shāndōng 山東