High Autumn Moon Thinking of Ziyou


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

High Autumn Moon Thinking of Ziyou
        Su Shi 1036-1101

Six years ago 
        we shared this moon, 
I recall our parting song,
With full heart cold 
        and choking throat.
I treasure your letters from the capital,
Our meetings are mighty few.
Melted silver on hundred hectare lake,
A suspended mirror
        below thousand foot tower..
The third watch gong fades away,
Shadows flicker in leafless trees.
Return below north hall,
Cold light covers dew leaves.
Call for drink, drink with the girls,
Miss talking with my brother.
But weak and sick after,
Empty cup to the chestnut.
Yet see old river east,
Buckwheat blossoms unfold like snow.
Wish to return to the past,
But fear my heart would explode.
 
Zhōng Qiūyuè Jì Zǐyóu
Sū Shì 1036-1101

Lìu nián féng cǐ yuè,
Wǔ nián zhào líbié.
Gē jūn bié shí qū,
Mǎn zhù wèi qī yàn.
Liúdū xìn fánlì,
Cǐ huì qǐ qīng zhì.
Róng yín bǎi qǐng hú,
Guà jìng qiān xún què.
Sāngēng gē chuī bà,
Rén yǐng luàn qīng yuè.
Guīlái cǐ běi táng xià,
Hánguāng fān lù yè.
Huàn jiǔ xiàng ér shuō,
Qǐ zhī duì lí lì.
Dàn jiàn gǔ Hedōng,
Qiáomài huaq pū xuě.
Yù hē qù nián qū,
Fù kǒng xīn duànjué.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
A work in process...

 
 
Related Items:
Jiāngsū 江蘇
Xúzhōu 徐州