On The Ninth (1)


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Chysanthemums at Tao Qian's Memorial Temple near Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

On The Ninth (1)
        Li Bo 699-762

Today the sky is fine,
The water green 
        and autumn's mountains gleaming.
I take the gourd 
         and pour some "Rose-cloud Nector",
Pluck a chrysanthemum
         and float cold petals on it.
The land extends far
        pine and stone are ancient,
The wind carries aloft
        the clarity of string and reed.
A peek in the goblet reflects a joyful face,
Alone I smile and then drink myself.
A fallen hat
         drunk beneath mountain moon,
In vain I sing of missing my friend.
 
Jiǔ Rì
Lǐ Bái 699-762

Jīn rì yúnjǐnɡ hǎo,
Shuǐ lǜ qiūshān mínɡ.
Xié hú zhuó liúxiá,
Qiān jú fàn hán rónɡ.
Dì yuǎn sōnɡshí ɡǔ,
Fēnɡ yánɡ xiánɡuǎn qīnɡ.
Kuī shānɡ zhào huān yán,
Dú xiào hái zì qīnɡ.
Luò mào zuì shān yuè,
Kōnɡ ɡē huái yǒu shēnɡ.
 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 279.

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江
TáoYuānmīng Mù 陶淵明墓