Yonɡhuɑi #15


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Stupa forest by Shaolinsi on Songshan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Yonɡhuɑi #15
        Ruan Ji 210-263

Long ago when I was fourteen or fifteen,
My aims were lofty
        I loved the poems and the History.
Clad in coarse robes
        while my breast harbored the purest jade,
I strove to keep up with Yan and Min.
I opened the screen
        gazed down upon the Four Expanses,
Climbed on high and looked outward
        toward those in my thoughts.
Grave mounds covered the crests of the hills,
Ten thousand generations---
        a single moment.
After a thousand autumns, ten thousand years,
Where are their names and glory to be found?
Only now do I understand those sons of the grave...
I sobbed, sobbed, overcome by self-scorn.
 
Yǒnɡhuái #15
Ruǎn Jí 210-263

Xīnián shí sì wǔ,
Zhì shànɡ hào shī shū.
Bèi hè huái zhū yù,
Yán mǐn xiānɡ yǔ qī.
Kāi xuān lín sìyě,
Dēnɡ ɡāo wànɡ suǒ sī.
Qiū mù bì shānɡānɡ,
Wàn dài tónɡ yì shí.
Qiānqiū wànsuì hòu,
Rónɡ mínɡ ān suǒ zhī.
Nǎi wù xiàn mén zǐ,
Qiào qiào lìnɡ zì chī.

 
Translator: Paula Varsano 翻譯者

Notes:
See Li Bo's poem Climbing High, which is a Tang Dynasty variation on Ruan's theme.

Translation from Paula Varsano's great book on Li Bo, Tracking the Banished Immortal, The Poetry of Li Bo and Its Critical Reception, University of Hawaii Press, 2003. Page 176.

 
 
Related Items:
Sōngshān 嵩山
 
Hénán 河南
Shàolínsì Tǎlín 少林寺塔林
Shǎoshìshān 少室山
Tàishìshān 太室山