Look out from the Riverside


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The West River at Wuzhou, Guangxi Province.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Look out from the Riverside
        Yu Xuanji (844? -871?)

Myriads of maple leaves
upon myriads of maple leaves
silhouetted against the bridge,
a few sails return late in the dusk.

How do I miss you?
My thoughts run like
the water in the West River,
flowing eastward, never-ending,
day and night.

 
JiānɡLínɡ Chóu Wànɡ Jì Zǐ’An
Yú Xuánjī 844?-871?

Fēnɡyè qiānzhī fù wànzhī,
Jiānɡqiáo yǎn yìnɡ mùfān chí.
Yì jūn xīn sì xījiānɡshuǐ,
Rì yè dōnɡ liú wú xiē shí.
 
Translator: Qiu Xiaolong 裘小龍

Notes:
[大意]秋天的楓葉千枝萬枝,江橋掩映于楓林之中,日已垂暮,還不見您乘船歸來。我思念您的心情猶如西江之水,日日夜夜向東流去永不停歇。

 
 
Related Items:
Guǎngxī 廣西
Líjiāng 灕江
Wúzhōu (Cángwú) 梧州 (蒼梧)
Xījiāng 西江