At Dreadloch Gorge, Meditating On Antiquity


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

At Dreadloch Gorge, Meditating On Antiquity
 Dù Fǔ  712-770 

As the southwest's myriad straths outpour,
Even  mighty foes--paired  cliffs--divide.
The earth from its mountain roots severed;
The Jiang from its Moon Grottoes arrived.
Pared to a fit, facing White Lord;
Curved in a void, hiding Sun Terrace.
Tho' His Deed of dredging & boring was fair,
The power of the Potter's Wheel is immense!
 
QúTánɡ Huái Gǔ
Dù Fǔ 712-770

Xīnán wànhè zhù,
Qínɡdí liǎnɡyá kāi.
Dì yǔ shānɡēn liè,
Jiānɡ cónɡ yuèkū lái.
Xuē chénɡ dānɡ báidì,
Kōnɡqǔ yǐn yánɡtái.
Shū záo ɡōnɡ suī měi,
Táojūn lì dà zāi.
 
Translator: David McCraw 譯者

 
 
Related Items:
Báidìchéng 白帝城
Chóngqìng 重慶
Fèngjié Kuízhōu 奉節 夔州
Qútángguān (Kuímén) 瞿塘關 (夔門)
Qútángxiá 瞿塘峽
Sānxiá 三峽
Sìchuān 四川