Towering Wushan 2


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Towering Wushan 2
        Lu Zhaolin 641-680

Can't see enough of Wushan!
Peer hard as dawn mist sinks.
Among murky trees gibbons howl,
Seach for Sorceress in the clouds
        in vain.

Sudden surf churns river channel,
Pounding rain glooms peak tatoos.
Drenched clothes even here,
Now again
        from afar
                thinking of you.
 
Wūshān Gāo
Lú Zhàolín 641-680

Wushān wàng bù jí,
Wàngwàng xià cháo fēn.
Mò biàn tí yuán shù,
Tú kàn shénnǚ qù.
Jīng tāo luàn shuǐmài,
Zhòuyǔ àn fēng wén.
Zhān shāng jīcǐ dì,
Kuàng fù yuǎn sī jūn.

 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Shénnǔfēng (Wūshān) 神女峰 (巫山)
 
Chóngqìng 重慶
Sānxiá 三峽