Moon Over mountain Pass


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


This moon over Yandangshan, Zhejiang, also shown on Tianshan.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Moon Over mountain Pass
        Li Bai 699-762

Bright moon climbs over Tianshan,
Obscured by towering sea of clouds.
Constant winds blast from the antipodes,
Whistle past Jade Gate Barrier.
Like Han troops trapped on the Baideng road,
Barbarians now probe Qinghai Lake.
Always from every battlefield,
Butchered soldiers never return.
Defending troops gaze at desert horizon,
Thoughts of home on bitter faces.
In distant high towers tonight,
Women's sighs never cease.
 
Guānshān Yuè
Lǐ Bái 701-762

Míng yuè chū Tiānshān,
Cāngmáng yún hǎi jiān;
Cháng fēng jǐ wàn lǐ,
Chuī dù yùmén guān.
Hàn xià Báidēng dào,
Hú kuī Qīnghǎi wān;
Yóulái zhēng zhàn dì,
Bú jiàn yǒu rén huán.
Shùkè wàng biān sè,
Sī guī duō kǔ yán;
Gāo lóu dāng cǐ yè,
Tànxī wèi yīng xián.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items:
Tiānshān 天山
Yàndàngshān 雁蕩山
 
Xīnjiāng 新疆
Yùménguān, Jade Gate Barrier 玉門關