To The Tune King's East Patrol


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

To The Tune King's East Patrol
         Li Bo 699-762

Working....
 
Yǒng Wáng Dōngxún Gē (Dìliùshǒu)
Lǐ Bó 699-762

Dān yáng Běigù shì Wúguān,
Huàchū lóutái yún shuǐ jiān.
Qiān yán fénghuǒ lián cānghǎi,
Liǎngàn jīngqí rào bìshān.
 
Translator: Dongbo 東波

 
 
Related Items: