Visiting Yunju Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Yunjusi in Western Hills out side Beijing.

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Visiting Yunju Temple
Bai Juyi 722-846

Presented to the Landowner Mu Thirty-sixth

Deep in jumbled peaks, road to Yun-chu:
with others I tramp the blossoms, alone sorrowing for spring.
Beautiful spots have no fixed owner--
mountains belong mostly to people who love mountains.
 
Yóu Yúnjū Sì
Bái Jūyì 722-846

Zèng Mù Sānshíliú Dìzhǔ

Luàn fēng shēnchù Yúnjū lù,
Gòng tà huā háng dú xī chūn.
Sèngdì běnlái wú dìng zhǔ,
Dà dū shān shǔ ài shān rén.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

Notes:
From Burton Watson's book of translations of Bai Juyi poems; Po Chu-I Selected Poems, Columbia University Press

 
 
Related Items:
Zhōngnánshān, Far South Mountain; 終南山
 
Yúnjūsì 雲居寺
 
Běijīng 北京
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)