Mountain Dwelling


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Bai's hermitage on slope of Xianglufeng, Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Mountain Dwelling
Bai Juyi 722-846 

Below Incense Burner Peak I built a New Mountain Dwelling. 
When My Thatched Hall Was Completed, I Had Occasion to 
Inscribe This on the Eastern Wall

A new thatched hall, five spans by three,
stone steps, cassia pillars, fence of plaited bamboo.
The south eaves catch the sun, warm on winter days;
door to the north lets in breezes, cool in summer moonlight.
Cascades from the spring that drip on the paving splatter it with dots;
the slanting bamboo that brushes the window isn't planted in rows.
Next spring I'll thatch the side room to the east,
fit it with paper panels and reed blinds for my Meng Kuang.
 
Shān Jū
Shān Jū

Bái Jūyì 722-846

Xiānglú Fēng xià xīn bǔ shān jū, cǎotáng chū chéng,
ǒu tí dōng bì.

Wǔ jià sān jiān xīn cǎotáng,
Shí jiē guì zhù zhú biān qiáng.
Nán yán nà rì dōngtiān nuán,
Běi hù yíng fēng xià yuè liáng.
Sǎ qiè fēi quán cái yǒu diǎn,
Fú chuāng xié zhú bù chéng háng.
Lái chūn gèng qì dōng xiāng wū,
Zhí gé lú lián zhù Mèng Guāng.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

Notes:
From Burton Watson's book of translations of Bai Juyi poems; Po Chu-I Selected Poems, Columbia University Press

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山
 
Dōnglínsì (East Forest Temple) 東林寺
Xīlínsì 西林寺
 
Jiāngxī 江西
Jiǔjiāng 九江
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山