Presented to Huiqin


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


West Lake lotus

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Presented to Huiqin
Presented to Huiqin (on the occasion of) his recent 
retirement from monastic (administrative) duties.

Su Shi 1036-1101

The high-flying crane of Mt. Qingtian,
Felt depressed inside his cage of bamboo.
As long as he was fettered by worldly things,
He was in the same boat as the rest of us.
But from today he can leaave it all behind:
A laugh, and the myriad affairs are like nothing.
His new poems are as if rinsed in clear water,
Untouched by the dust and delusion of the world.
A clear breeze enters between his two lips,
And emerges in words like wind in the pines.
Frosty hair sprouts from his bony temples,
As hungrily he listens for the noon bell.
"Poetry is not what impoverishes a man,
The impoverished man produces fine poetry."
I really believe these words to be true,
I heard them spoken by the "Drunken Old Man."
 
Sēng Huìqín Chū Bà Sēng Zhí
Sū Shì 1036-1101

Xuānxuān Qīngtián hè,
Yùyù zài fánlóng.
Jì wèi wù suǒ mí,
Suì yú wǔbèi tóng.
Jīn lái shǐ xiè qù,
Wàn shì yí xiào kōng.
Xīn shī rú xǐ chū,
Bú shòu wài gòu méng.
Qíng fēng rù chǐ yá,
Chū yǔ rú fēng sōng.
Shuāng zī zhuó bìng gǔ,
Jī zuò tīng wǔ zhōng.
Fēi shī néng qióng rén,
Qióng zhě shī nǎi gōng.
Cǐ yǔ xìn bú wàng,
Wǔ wén zhū zuì wēng.
 
Translator: Beata Grant

Notes:
Finding: SSSC 2: 576-577

From Beata Grant's Mount Lu Revised, Buddhism in the Life and Writings of Su Shih, University of Hawaii Press/Honolulu.

 
 
Related Items:
Hángzhōu 杭州
Xīhú 西湖
Zhèjiāng 浙江