Remembering Our Trip To Wanling


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Path leading to Li Bai Tower

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Remembering Our Trip To Wanling
        Lu Guimeng d. 881

Beautiful Lingyang!
        memories of our outing,
Xie Tiao Pavillion
        Qing Mountains 
                Li Bai Tower.
I recall the setting sun
        by the stream,
Shadow of wine shop banner 
        dancing on the spring flow.
 
Huái Wǎnlíng Jiù Yóu
Lù Guīméng d.881

Lingyang jiā dì xīnián yóu,
Xiè Tiào qīng shān Lǐ Bái lóu.
Wéi yǒu rì xié xī shāng sī,
Jiǔ qí fēng yǐng luò chūn liú.
 
Translator: Dongbo 東波

Notes:
This poem mentions sites redolent with poetry around Xuancheng in Anhui Province; the 謝朓樓 Xietiao Lou, 太白樓 Taibai Lou and the 青山 Qing Mountains.

 
 
Related Items:
Báiliánsì 白蓮寺
Bǎoshèngsì 保聖寺
 
Ānhuī 安徽
Jiāngsū 江蘇
Lí Bái Mù 李白墓
Lù Guīméng Mù 陸龜蒙墓
Lùzhí 甪直
Lùzhízhèn 甪直鎮
Tàibáilóu 太白樓
Xiètiǎolóu 謝朓樓
Xuānchéng 宣城