The Temple of Bequeathed Love


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


The path to 遺愛寺 Yiaisi, a temple site on the north edge of Lushan

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

The Temple of Bequeathed Love
Bai Juyi 722-846

Amusing myself with rocks
        I sit peering into the valley;
Searching for blossoms
        I wander round and round the temple.
Again and again I hear the birds talking,
        and here and there 
                the voice of the stream.
 
Yíàisì
Bái Jūyì 722-846

Nòng rì lín xī zuò,
Xún huā rào sì xíng.
Shíshí wén niǎoyǔ,
Chùchù shì quán shēng.
 
Translator: Burton Watson 華茲生

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山
 
Jiāngxī 江西
Xiānglúfēng Lúshān 香爐峰盧山