Visiting Crecsent Pond


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Crescent Lake and the Iron Pagoda in Kaifeng

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Visiting Crecsent Pond
Cheng Hao 1032-1085

We circle the shore of Crescent Pond
To the north is a tower that touches the sky
The world has changed in the autumn air
We pour a cup for the evening chill
The image of a cloud pauses on the water
The sound of a stream lingers beneath the trees
Our tasks are endless there's no need to count
Let's meet again our next day off 
 
Yóu Yuèpí
Chéng Hào 1032-1085

Yuèpí Dī shàng sì páihuái,
Běi yǒu zhōng tiān bǎi chǐ tái.
Wànwù yǐ suí qiūqì gǎi,
Yī zūn liáo wèi wǎn liáng kāi.
Shuǐ xīn yún yǐng xián xiāng zhào,
Lín xià quán shēng jìng zì lái.
Shìshì wúduān hézú jì,
Dàn féng jiājié yuē chóng péi.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From Poems of the Masters, one of the best books of general translations of Chinese poems into English. detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items:
Hénán 河南
Kāifēng 開封