Autumn Longing in Chang'an


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Desolate poet at Xingqinggong in Xi'an

Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Autumn Longing in Chang'an
Zhao Gu 815-856

Desolate cloud shaples brush past the dawn
The full force of autumn descends on the palace
A few fading stars and migrating geese
Leaning from a tower I hear a flute
Chrysanthemums are silently starting to turn purple
Without their pink robes lotuses look sad
Sea perch are in season but I can't go home
A prisoner from Chu I wear a strange hat
 
Cháng'ān Qiū Wàng
Zhào Gǔ 815-856

Yún wù qī liáng fú shǔ liú,
Hànjiā gōngquè dòng gāo qiū.
Cán xīng jǐ diǎn yàn héng sāi,
Cháng dí yì shēng rén yǐ lóu.
Zǐ yàn bàn kāi lí jú jìng,
Hóng yī luò jìn zhǔ lián chóu.
Lúyú zhèng měi bù guī qù,
Kōng dài nánguàn xué Chǔ qiú.
 
Translator: Red Pine-Bill Porter 赤松

Notes:
From Poems of the Masters, one of the best books of general translations of Chinese poems into English. detailed notes on each poem and all poems are displayed in the original Chinese.

Translated by Red Pine, published by Copper Canyon Press.

 
 
Related Items:
Chángān 長安
Shǎnxī 陝西
Xīān (Chángān) 西安 (長安)
Xìngqìnggōng 興慶宮