On A Picture Screen


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

On A Picture Screen
Li Bai 701-762

Whence these twelve peaks of Wushan!
Have you flown into the gorgeous screen
From heaven's one corner?

Ah, those lonely pines murmuring in the wind!
Those palaces of Yangtai, hovering yongder--
Oh, the melancholy of it!--
Where the jeweled couch of the king
With brocade covers is desolate,--
His elfin maid voluptuously fair
Still hauting them in vain!

Here a few feet
Seem a thousand miles.
The craggy walls glisten blue and red,
A piece of dazzling embroidery.
How green those distant trees are
Round the river strait of Jingmen!
And those ships--they go on,
Floating on the waters of Ba.
The water sings over the rocks
Between countless hills
Of shining mist and lustrous grass.

How many years since these valley flowers bloomed
To smile in the sun?
And that man traveling on the river,
Hears he not for ages the monkeys screaming?
Whoever looks on this,
Loses himself in eternity;
And entering the sacred mountains of Song,
He will dream among the resplendent clouds.
 
Guān Yuán Dānqiū Zuò Wūshān Píngfēng
Lǐ Bǎi 701-762

Xī yóu Sānxiá jiàn Wūshān,
Jiaǹ huà Wūshān wǎn xiāngsì.
Yí shì tiān biān shíèr fēng,
Fēi rù jūn jiā cǎi píng lǐ.
Hán sōng xiāosè rú yǒu shēng,
Yángái wēimáng rú yǒu qíng.
Jǐn qīn yáo xí hé jìjì,
Chǔwáng shénnǚ tú yíngyíng.
Gāo zhǐ chǐ,
Rú qiān lǐ,
Cuì píng dān yá càn rú qí.
Cāngcāng yuǎn shù wéi jīngmén,
Lìlì xíng zhōu fàn Bā shuǐ.
Shuǐ shí chányuán wàn hè fēn,
Yān guāng cǎo sè jù fēnyūn.
Xī huāì xiào rì hé nián fā?
Jiāng kè tīng yuán jǐ suì wén?
Shǐ rén duì cǐ xīn miǎnmiǎo,
Yí rù Sōng qiū mèng cǎi yún.
 
Translator: Shigeyoshi Obata 小畑薰良

Notes:
The screen was owned by his Buddist friend, Yuan Danqiu, to whom Li Po has written innumerable poems.

The Wushan peaks are along the Yangtze gorges in Sichuan. The second stanza refers to the Legend of the Cloud and Rain.
_________________

From the book The Works of Li Po, first published in Tokyo, Japan in 1935, Excellent English translations by a Japanese scholar.

 
 
Related Items:
Chóngqìng 重慶
Sānxiá 三峽