Peach Blossom at Dalin Temple


 
Search
 
About us
Contact us
 
 

 


Slideshow  Google Map  Timeline  Timemap  Text Mode  Comments (0)

Peach Blossom at Dalin Temple
Bai Juyi 772-846

In Fourth Moon the fragrance of flowers leaves the mundane world,
At this mountain temple the peach has barely begun to bloom. 
Long did I regret Spring's departure, nowhere to be found,
Little knowing that here is where she has turned around.
 
Dàlínsì Táohuā
Bái Jūyì 772-846

Rénjiān sìyuè fāngfēi jìn,
Shān sì táohuā shǐ shèngkāi.
Cháng hèn chūn guī wú mì chù,
Bù zhī zhuǎn rù cǐ zhōn lái.
 
Translator: Charles Q. Wu 吳千之

 
 
Related Items:
Lúshān; Hut Mountain 廬山
 
Jiāngxī 江西